Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Prijzen:
De prijzen, exclusief taksen, overeengekomen met de klant en vermeld op de
bestelbon zijn vast en definitief. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige
wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht.


2. Leveringsdatum of Leveringstermijn:
Op de bestelbon wordt de juiste leveringsdatum of -termijn aangeduid, die van strikte
toepassing is, behalve in geval van overmacht.
De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening
van de bestelbon door de koper.
Kan de verkoper deze leveringsdatum of -termijn niet naleven, dan informeert hij de koper
onmiddellijk per aangetekende brief of door elk ander wettelijk bewijsmiddel.
Hierin kan de verkoper een verlenging van de leveringsdatum of -termijn meedelen,
die niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn kan bedragen.
Wordt deze nieuwe termijn overschreden, buiten het geval van overmacht, dan kan de
koper de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling verbreken per aangetekende
brief, onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de werkelijk
opgelopen schade, evenwel beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van het
voertuig.
Ingeval van verbreking wordt het voorschot binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst
van de kennisgeving van deze verbreking terugbetaald.
De twee voorgaande alinea’s zijn eveneens van toepassing indien de verkoper die
laattijdig levert geen verlenging overeenkomstig het derde lid meegedeeld heeft.


3. Levering:
De levering van het voertuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk
anders werd overeengekomen.
Kan de koper het voertuig op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet in
ontvangst nemen, dan heeft de verkoper het recht om, na verloop van 10 kalenderdagen
vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, behalve indien
de koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het voertuig het gevolg is van
overmacht:
- garagekosten aan te rekenen en;
- de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de
werkelijk opgelopen schade, evenwel beperkt tot 15% van de totale verkoopprijs van
het voertuig.
Als van de productie van het bestelde voertuig zou worden afgezien, dan is de verkoop
van rechtswege ontbonden.
De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het voertuig vanaf de effectieve levering.


4. Betaling:
4.1. Onverminderd de toepassing van boek VII Wetboek Enonomisch Recht, kan de verkoper
geen betaling eisen van een voorschot dat meer dan 15% van de totale verkoopprijs van
het voertuig bedraagt.
4.2. De integrale betaling, of het saldo bij de betaling van een voorschot, gebeurt contant op
het ogenblik van de levering, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Gebeurt
dit niet, dan is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling
een interest aan het wettelijk tarief verschuldigd.
Het voertuig blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.
Bovendien kan de verkoper, indien de betaling niet gebeurd is binnen de 10 kalenderdagen
vanaf de verzending van een aangetekende brief, de verkoop ontbinden per
aangetekende brief gericht aan de koper. In dit geval is de koper, onverminderd de
bovenvermelde interesten, aan de verkoper een vergoeding verschuldigd die
overeenstemt met de werkelijk opgelopen schade, doch beperkt tot 15% van de totale
verkoopprijs van het voertuig.


5. ProductieProces:
De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake productie,
technieken, technologie en design in de automobielsector, in die zin dat sommige details
kunnen afwijken van het bestelde model. Deze mogen evenwel geenszins afbreuk doen
aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de koper beoogd gebruik zoals
vermeld op de voorzijde van de bestelbon.


6 garantie:
6.1 Wettelijke garantie:
Overeenkomstig de artikelen 1649 bis tot 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek is de
verkoper jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat
bij de levering van het voertuig en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar
te rekenen vanaf voornoemde levering.
Na verloop van de garantie zoals voorzien in de vorige alinea, geniet de koper eveneens
van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot
1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van
de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het
gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.
Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld
worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het
heeft vastgesteld. Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief
gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de
koper het heeft vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen.
6.2 Conventionele garantie:
De modaliteiten van de conventionele garantie van de constructeur zijn vermeld op de
belgisch internetsite van het merk, waarvan de koper erkent kennis te hebben genomen
en deze voorwaarden te aanvaarden.
De conventionele garantie van de constructeur duurt 2 jaar. Zij neemt een aanvang op de
dag van de levering van het voertuig aan de koper.
De herstellingen onder garantie van de constructeur kunnen bekomen worden bij
de verkoper en/of bij elke erkende hersteller van het merk gevestigd in de Europese
Economische Ruimte.


7. financiering en mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien.
7.1. Desgevallend gebeurt de financiering overeenkomstig het Wetboek Economish Recht,
en inzonderheid haar Art. VII 83 met betrekking tot de mogelijkheid om van de
overeenkomst af te zien.
Indien de financiering gebeurt door de verkoper of door tussenkomst van de verkoper,
dan zal hiervan melding worden gemaakt op de voorzijde van het verkoopcontract.
7.2. Indien op de voorzijde van het verkoopcontract voorzien is dat de verkoop werd
gesloten onder de opschortende voorwaarde van de toekenning van een financiering,
zonder tussenkomst van de verkoper bij het afsluiten van dit contract en indien deze
financiering geweigerd wordt door de kredietinstelling, dan zal de koper de verkoper
hiervan zonder verwijl op de hoogte stellen. Bovendien, zal het schriftelijk bewijs van
deze weigering tot financiering moeten gemeld worden per brief gericht aan de
verkoper binnen de maand van de ondertekening van de bestelbon. Het eventueel
betaalde voorschot zal, in dat geval, onmiddellijk terugbetaald worden aan de koper.
Gebeurt dit niet, dan zal de verkoper aan de koper een vergoeding kunnen eisen die
beperkt is tot 15% van de totale verkoopprijs van het voertuig.
7.3. De verkopen op salons, beurzen en tentoonstellingen, voor zover de betaling niet
contant plaatsvindt, worden bovendien geregeld door Art. XIV. 41 en volgende van het
Wetboek Economisch Recht van deze voor wat de voorziene bedenktermijn betreft.


8. overname van een tweedehandsvoertuig:
Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsvoertuig vermeldt, is deze
overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuw voertuig en van het
bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen
met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.
De overnamewaarde van het tweedehandsvoertuig, overeengekomen bij de bestelling
van het nieuwe voertuig, is definitief, voor zover de staat van het tweedehandsvoertuig
op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van kleine, voor de
verkoper niet-essentiële details, volledig overeenstemt met de beschrijving ervan op
het bij de bestelbon gevoegd document.


9. documenten van de constructeur:
Elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van het
bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en
bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon
waaraan het gehecht is.


10. overmacht:
De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de 8
kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de
hoogte.


11. Bewijs:
In de voorafgaande bepalingen geldt de aangetekende vorm van het geschrift enkel ten
titel van bewijs.


12. Bevoegde rechtBank:
In geval van een geschil verbinden verkoper en koper zich ertoe alles in het werk te
stellen om tot een minnelijke schikking te komen. Bij gebrek aan een minnelijke
schikking kan het geschil op vraag van één van de partijen voorgelegd worden aan
de Verzoeningscommissie Automoto erkend door de Fod Economie.
Is bevoegd in geval van geschil, of de rechtbank van de plaats van levering of van de
plaats waar de verbintenissen voorwerp van het geschil ontstaan of uitgevoerd worden
of van de woonplaats van de koper.


13. verwerking van Persoonsgegevens.
Alle persoonsgegevens die over u verzameld worden, worden conform de geldende
wettelijke verplichtingen verwerkt. De verkoper wiens gegevens op de rectozijde
van dit document staan en de S.A. D’Ieteren N.V., BCE 0403.448.140, Maliestraat
50 in 1050 Brussel, zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de behandeling van deze
gegevens. Iedere vraag omtrent dit onderwerp kan u schriftelijk stellen aan uw
verkoper of aan S.A. D’Ieteren N.V. Deze laatste kan u ook elektronisch aanschrijven via
customercare@dieteren.be.
Informatie over het type verwerkte gegevens, met welk doel ze worden verwerkt en welke
uw rechten ter zake zijn (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van de gegevens,
recht op rechtzetting, recht om vergeten te worden, recht om direct marketing te
weigeren, recht om bij de bevoegde overheid een klacht in te dienen) kan bekomen
worden door een schriftelijke aanvraag bij uw verkoper of bij S.A. D’Ieteren N.V..
Wat deze laatste betreft, kan u deze informatie ook raadplegen via de website
www.dieteren.be/nl/privacypolicy/


14. hoedanigheid en verBintenisverkLaring van de koper:
14.1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de koper een
consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer hij het
voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor
niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden.
14.2 Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel 14.1 hierboven, zijn deze algemene
voorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen
2, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, 9 en 12.
In dat geval:
- is de opgegeven leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis
vanwege de verkoper;
- wordt artikel 5 aangevuld als volgt: “Overeenstemming en zichtbare gebreken”
“De zichtbare gebreken aan het lakwerk, het koetswerk en de binneninrichting moeten
onverwijld per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden. De overige zichtbare
gebreken moeten per aangetekende brief aan de verkoper gemeld worden, ten laatste
binnen de 10 kalenderdagen vanaf de levering”.
- wordt artikel 6.1 vervangen door de volgende bepaling: “De koper geniet van de
wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van he
Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering
en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik
waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.
Elk verborgen gebrek moet aan de verkoper per aangetekende brief gemeld worden
binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de koper het heeft
vastgesteld of het normalerwijze had moeten vaststellen”.
- zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper
uitsluitend bevoegd.
14.3 De koper verbindt er zich uitdrukkelijk toe het voertuig te verwerven voor persoonlijk
gebruik of met het oog op verhuur of leasing en niet om het met commerciële doeleinden
(winstoogmerk) voort te verkopen.
Indien de koper deze verbintenis niet naleeft, behoudt de verkoper zich het recht voor:
- hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen zonder dat de verkoper tot enige schadeloosstelling
gehouden zal zijn;
- hetzij van de koper een schadevergoeding te vorderen gelijk aan 10% van de prijs van
het voertuig.
- hetzij de uitvoering van elke andere lopende bestelling op te schorten zolang de koper
zijn verbintenis niet bevestigd heeft om hogervermelde verplichting te respecteren voor
wat betreft de andere bestelde voertuigen.